Merchandise&Entertainment

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Merchandise&Entertainment. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Merchandise&Entertainment. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Merchandise&Entertainment behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Merchandise&Entertainment garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1-2 werkdagen (uitgezonderd pre-orders). Merchandise&Entertainment zal een leveringstermijn van max. 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 6 of 21% BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Merchandise&Entertainment heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Merchandise&Entertainment. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Merchandise&Entertainment er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Merchandise&Entertainment, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Merchandise&Entertainment. Merchandise&Entertainment houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Merchandise&Entertainment respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Merchandise&Entertainment maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Merchandise&Entertainment garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7. Offertes

7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Merchandise&Entertainment zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Merchandise&Entertainment slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Merchandise&Entertainment en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Merchandise&Entertainment op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Merchandise&Entertainment behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Merchandise&Entertainment gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Merchandise&Entertainment is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Merchandise&Entertainment, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Merchandise&Entertainment behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Merchandise&Entertainment gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Merchandise&Entertainment en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Merchandise&Entertainment er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.